شخصے بہ حضرت آیت اللہ بهاء الدینے گفتہ بود:


آقا جان، دعا ڪنید من آدم شوم!


آقا فرمودہ بودند:

با دعا ڪسے آدم نمےشود!!


شدہ است بدون ریختن چاے خشڪ در آب جوش، چایے بخورے؟


شدہ است بدون مایہ زدن بہ شیر، پنیر درست شود.!؟


شدہ است بدون خوردن آب و غذا سیر شوے؟


شدہ است بدون الڪتریسیتہ، لامپ روشن شود؟


✅بدون علم و عمل صالح نیز آدم شدن محال است.


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم