دریافتسخنرانے آیت الله مجتهدے تهرانے(ره)


فایل صوتے


 موضوع: هر وقت نا امید از همه جا شدی، بدونْ کارِت درست میشه!