آیتـ الله مجتهدی تهرانے(ره):


زنبور روی گل می نشیند


و مگس اینهمه گل را رها کرده و روی زشتی می نشیند. 

مثل زنبور باشید و خوبی های مردم را ببینید، 


بعضی ها مثل مگس می مانند و فقط دنبال عیب و بدی مردم می گردند. 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: ... 

قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، 

خداوند مومن را پس از توبه و استغفار عذاب نمی کند مگر به دو چیز: 


سوظن به خدا، و غیبت مردم... 

غیبت واقعا گرفتاری می آورد. 


خـــــداوند توفیق خوش گمانی به خودش 

و غیبت نکردن را به ما بدهد که گرفتار عذاب الهی نشویم.