آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) :


ریاکار برای چه ریا میکنی؟ 


واقعا آدم برای چه ریا میکند؟


روایت داریم که تو بیا و خالص شو ما بیشتر برایت مرید پیدا میکنیم.

کسی که خالص باشد محبتش بیشتر در دل مردم میرود.


 اگر شیطان به تو گفت بیا و ریا کن تا مرید پیدا کنی ، تو بگو من خالص میشوم تا مرید بیشتر پیدا کنم.