در بیدارے سحر و ثلث آخر شب، آثار عجیبے است. هر چیزے را ڪہ از خدا بخواهے در بیدارے سحرها مےتوان حاصل نمود.


از گدایے سحرها ڪوتاهے نڪنید ڪہ هرچہ هست، در آن است.


عاشق خواب ندارد و جز وصال محبوب چیزے نمےخواهد. وقت ملاقات و رسیدن بہ وصال هنگام #سحر است.»


هر گنج سعادت ڪہ خدا داد بہ حافظ

از یمن دعاے شب و ورد سحرے بود