تهِ همۀ نا امیدی ها، نداشتن ها، بن بست ها، نخواستن ها، نبودن ها، خدایی هست به وسعت بیکران مهربان و بخشنده، زیبا و دوست داشتنی، بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن، وفایش از نوع آسمانیست، لطف و کرمش بی نهایت. یقین دارم.