💖امیرالمومنین علے علیه السلام:


دنیـا دو روز است!✨


یڪ روز با تو و روز دیگر علیه توست...


روزے ڪه با توست مغرور نشو ، و روزے ڪه علیـه توست نومید مگرد💕


زیرا هر دو پایان پذیرند...