خدا را فراموش نڪنید

مرتب بسم اللہ بگویید،

با یاد و ذڪر خدا و عمل

براے رضاے خدا، خیلے از

مسائل حل مے شود. 


 شهید محمد ابراهیم همت