آیت الله مجتهدی تهرانی :


✅اونهائےکه میگن:

چراهرکاری میکنم به اجابت نمیرسم!


تنهاراه حل اجابت

  "نماز اول وقته"


حالاانتخاب باخودت!


"ادعونے استجب لکم "

بخوان تا اجابتت کنم