استاد فاطمی نیا:


اعمال و عبادات اولیاء خدا که به آن مقامات عالیه رسیدند، با اعمال وعباداتی که ما باید انجام بدهیم فرقی نداشته است! آنها هم در همین دنیا و با همین مشکلات و تحت همین شریعت زندگی میکردند!

سنت های الهی عوض نشده است!

نماز شب خواندن صدسال پیش نور داشته است ، الان هم دارد!

آبروی مومن را بردن ، صدسال پیش موجب ازبین رفتن انوار می شده است ، الان هم میشود!

سنت های خدا ثابت است و تغییر نمیکند

راه کمال و رسیدن به مقامات عالیه برای ما هم باز است و الطاف وفیوضات خداوند همیشه در حال ریزش است ؛ اما کسی باید باشد تا قابلیت دریافت آنها را داشته باشد.

و عمده مساله برای حصول قابلیت ، عمل به وظیفه است!