ازامام صادق(ع)روایت شده که فرمودند:


هرکس سوره«قل هوالله»رادر هنگام بیرون رفتن از منزل (۱۰) بار بخواند همواره درحفاظت و امان خدا خواهد بود تا به خانه برگردد.