پیامبر اکرم (ص):


"بهترین مردان امت من

کسانی هستندکه نسبت به

 همسرخود 

متکبر نباشند و برآنان 

ترحم ونوازش کنند و

 آزارنرسانند."


مکارم الاخلاق ص۲۱۶