‍ خلاصه اى از تعالیم عارف شایسته مرحوم حاج اسماعیل دولابى در بیان حضرت آیت الله شوشترى:


 مرحوم حاج اسماعیل نه به فکر بهشت بود، نه به فکرجهنم و نه به فکر کمالات و مقامات، بلکه میگفت:

از تو به یک جو نخرند کشف و کرامات را. 

او فقط به خدا می اندیشید. خلاصه ى مطالب و تعالیم ایشان، این چهار اصل است:


١. عشق خالص به خدا؛

٢. اخلاص در عمل؛

٣. خدمت به خلق، امابراى خدا؛

٤. توسل به ائمه ى معصومین.


 عطش حضور ص ١٦٠


___________________