آیت الله بهجت:

گاهی موانع بزرگی،بایکبار مشهد رفتن ازسر راه ما برداشته می شوند.
او حجّت خدا و پناه شیعه است.
 آسمان و زمین و آنچه بین آن دو است ، در اختیار امام رضا علیه السلام است.