‍ ‍ اگر هر صبح آیه الکرسی

را بخوانی

تا شب در امان خدا هستی

آیه الکرسی عظیم ترین آیه

در قرآن است

برای حفظ ایمان و مال و جان هرروز

آیه الکرسی بخوان


لحظه هاتون قشنگ خوبان روزگار


___________________________