امام علی (علیه السلام):


✅ اگر سه چیز را در زندگیتان اصلاح کنید ,خداوند سه چیز  دیگر را برای شما اصلاح میکند:


باطنت را اصلاح کن خداوند ظاهرت را اصلاح میکند و خوبی ات را سر زبانها می اندازد.


 رابطه ات را با خدا اصلاح کن ,خداوند رابطه ات را با مردم اصلاح میکند و باعث احترام خلق به تو میشود.


آخرتت را اصلاح کن , خداوند امر دنیای تو را اصلاح میکند.هرشب ده دقیقه اعمال روزمونومحاسبه کنیم