آیت الله کشمیری (ره) :


رمز موفقیت نشستن با بزرگان  ونماز شب است .