سیری در درمان قرانی


سوره جمعه برای پیدا شدن مال

سوره مجادله برای برای مهر و محبت همسرو معامله

سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال

سوره حجر برای برکت مال

سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی

سوره تغابن برای ادای قرض

سوره حج برای کامل شدن دین

سوره مریم برای هدایت دختران

سوره احزاب برای گشایش بخت

سوره یونس برای بچه دار شدن

سوره محمد برای اخلاق

سوره اعلی برای هدایت جوانان

سوره ن والقلم برای آسان شدن و درس خواندن

سوره مزمل برای مهر و محبت

سوره جن برای وسوسه

سوره فتح برای گشایش کار

سوره حشر برای آرامش در زندگی 

سوره کهف برای بیدار شدن

سوره حجرات برای زیاد شدن مال

سوره حدید برای محکم شدن و آرامش بدن

سوره انبیا برای رها شدن از بند و گرفتاری

سوره مومنون برای به راه راست رفتن

سوره صف برای فتح و پیروزی

سوره اسرا برای شفای مریض و بهانه گیری

سوره یوسف برای عظمت و بزرگی


فاتحه:.مانع خشم الله.

یاسین: مانع تشنگی روز قیامت.

واقعه:.مانع فقر.

دخان:.مانع ترس روز قیامت.

ملک:.مانع عذاب قبر.

کوثر: مانع خصومت.

کافرون: مانع کفر وقت مرگ.

اخلاص: مانع نفاق.

فلق: مانع حسد.

ناس مانع وسوسه