آیتــ الله مجتهدۍ(ره):


حدیث داریم، بیماران خود را با صدقه دادن درمان ڪنید. قدیم وقتی مریض مۍشدند نسخه را در داروخانه قیمت مۍکردند و همان مقدار پول صدقه می دادند.