شیطان با بنده ای همسفر شد 

موقع نماز صبح، بنده نماز نخوند

 موقع ظهر و عصر هم، نماز نخوند

 موقع مغرب و عشاء رسید، بازم بنده نماز بجای نیاورد


 موقع خواب شیطان به بنده گفت من با تو زیر یک سقف نمی خوابم

 چون پنج وقت موقع نماز شد و تو یک نماز نخوندی میترسم غضبی از آسمان بر این سقف نازل بشه

 که من هم با تو شامل بشم


 بنده گفت تو شیطانی و من بنده خدا ، چطور غضب بر من نازل بشه ؟

 شیطان در جواب گفت من فقط یک سجده اونم به بنده خدا نکردم از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم

 در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری ؟؟؟؟ از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. 


رسول الله فرموده اند :


 ترک نماز صبح: نور صورت

 ترک نماز ظهر: برکت رزق

 ترک نماز عصر: طاقت بدن

 ترک نماز مغرب: فایده فرزند

 ترک نماز عشاء: آرامش خواب را از بین میبرد

__________________