استاد فاطمی نیا:

از شیخ حسنعلی نخودکی پرسیدند:چگونه به این مقام رسیدید؟

فرمود: گره گشایی از کار مردم.