از آیت الله بهجت پرسیدند:


کتابی در

زمینه اخلاق معرفی کنید

فرمود:لازم نیست

 یک کتاب باشد

یک کلمه کافیست

که بدانی " خـدا " می بیند ...