اگـردعایت مستجاب نشد

 یک دل سیر گریه کن

شایدلازم باشدمیان گریه هایت بگویی:


"اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا"

"خدایا،ببخش آن گناهانم راکه

دعایم راحبس کرده