آیت الله بهجت:


انسان در اثر وسوسه های شیطان ، تصور میکند که دائم الذکر بودن ، دشوار است، اما بتدریج میفهمد که نه ، مشکل نیست . با دیگران حرف می زند ؛ اما دلش پیش خداست.