در طول روزچند بار

آرامشت رو از دست میدی؟

چند بار نگران میشی؟ 

چند بار عصبانی میشی؟


خدا یه چتر برای قلبت باز کرده،

تا روزی پنج بار،زیرش پناه بگیری

و آروم بشی