هر چقدر هم خوب هستے، هر ڪہ را دیدے، بگـو این از من بهتر اسٺ.


حتے هروئینے را هم در کوچہ دیدے، بگو شاید او عاقبت بہ خیر شود، من بدبخت.


پناه ببریم بہ خــدا.