آیت الله بهجت :

تمام هم وغم شما ، انجام واجبات و ترک محرمات باشد. اگر عارف نشدید تا روز قیامت مرا لعن کنید.