آیت اللّہ بهجت :


اگر بدانیم که خداوند متعال در همه حالات و زمان ها از هر خوبی خوبتر است ، از انس با او جدا نخواهیم شد.