✅ استاد فاطمی نیا:

سفره خدا بزرگ است...

پیرزنی نابینایی جلوی حضرت موسی را گرفت. گفت:

دعا کن خدا چشمانم را برگرداند.

 

حضرت موسی گفت باشد. 

پیرزن گفت دعا کن جمالم را هم برگرداند.


حضرت یک توقفی کرد. ..

با خود گفت چشمانش را خدا داد

 ، دیگر زیبایی و....

 وحی آمد که موسی چرا فکر می کنی؟ مگر از تو می خواهد؟