اهل معرفت فرموده اند :

اگر می خواهید به آرامش در زندگی دنیا برسید و از استرس و اضطراب دور باشید، تنها راهش دوری از گناه و مشغول بندگی خدا بودن است.