میرزا اسماعیل دولابی:


کوچه های دنیا همه بن بست است

واهل دنیا همه سرشان به دیوار خورده

سر ودست شکسته‌بر می گردند

همین برای عبرت ما کافی است.