آیت الله مجتهدے تهرانے:


این فرشته دست راست ما حقوق بازنشستگی می خورد و راست راست راه می رود


بیکار است چون کار خوبی نداریم که بنویسد


ولی دست چپی باید یک کمک هم بگیرد و اعمال بد ما را بنویسد


تا انسان غیبت می کند و ملک دست چپ تا میخواهد بنویسد دروغ هم میگوید و در همان حال به نامحرم هم نگاه می کند از طرف دیگر هم صدای نامحرم را می شنود 


این فرشته نمی داند کدام را بنویسد و شب و روز در کار و فعالیت است