* سه تا "خ" را فراموش نکن : 

خدا ... خوبی ... خنده ...


* برای سه تا " و " ارزش قائل باش :

وقت ... وفاداری ... وجدان ...


* تو زندگی عاشق سه تا " ص " باشد :

صداقت ... صلح ... صمیمیت ...


* سه تا " الف " را در زندگی از دست نده :

امید ... اصالت ... ادب ...


* سه تا " ش " تو زندگی خیلی تأثیرداره :

شکر خدا ... شجاعت ... شهامت


* آرزوی من برای شما سه تا " س " :

سعادت ... سلامتی ... سربلندی