‍ ‍ 


مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی:


بازاری‌ها، هرشب به حساب دفترشان می‌رسند. سود و ضرر و طلبکاری و بدهکاری را می‌نویسند. اگر هر شب، حساب و کتاب نکنند، ناگهان می‌بینند مقدار قابل توجهی ضرر کرده‌اند. 

انسان هم باید هر روز به حساب نفس خود برسد تا خدای نکرده ضرر نکند و یا ورشکست و عاقبت به شر نشود. 

شب، هنگام خوابیدن، بیاندیش که چه کرده‌ای. چشمانت کجاها نگاه کرده، زبانت چه‌ها گفته، کجاها رفته‌ای و... اگر بدی کرده بودی، خود را سرزنش کن و تصمیم بگیر آن کار را تکرار نکنی.