استاد فاطمے نیا:


چند گناه هست ڪہ صاحبانشان گاهے موفق بہ توبہ نمےشوند.


عمدا نماز نخواندن

عاق والدین

آبرو بردن