(به نقل از آیت الله جاودان ) یک بار مرحوم آیت الله حق شناس مرا صدا کردند و به من گفتند: «من جان ندارم که آنچنان عبادت کنم ولی سعی می‌کنم گناه نکنم تا آن دو رکعت نمازی که می‌خوانم بماند.» 


 آدم اگر هر روز فقط یک آجر بفرستد و آن را خراب نکند بالاخره طی ده سال می‌تواند یک خانه بسازد اما اگر هر روز یک طبقه بسازد ولی آن را خراب کند در آخر چیزی نمی‌ماند

 گناه عمل انسان را خراب می‌کند.