آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):


از رحمت خدا ناامید نباش!


▫️نباید انسان بگوید: « چون هنوز نفس من آنطوری نشده که گناه نکند، پس چرا توبه کنم؟ من که هنوز نتوانسته ام نفسم را کنترل کنم و مهارش را در دست بگیرم کہ خطایی از من سر بزند، پس چه فایده ای دارد که توبه کنم؟ توبه کنم، باز دو مرتبه گرفتارم.


▪️این حرف را نزن! توبه کن. از کجا معلوم که باز گناه کنے، شاید نکردی، به علاوه شاید همین امشب از دنیا رفتی، چرا این حرف را مےزنی که چون از خودم خاطر جمع نیستم ، پس توبه نمےکنم. پیر شدم توبه مےکنم.


گفتم که به پیری رسم و توبه کنم

آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد


▪️اصلا خــدا انسان گنهکار را دوست دارد. آیه قـرآن مےفرماید: « إنَّ الله یَحِبُّ التَّوابین» بقره ۲۲۲ ; خداونـد انسان های توبه کننده را دوست دارد. خدا دوست دارد بنده گنهکارش توبه کند و بگوید : 


« خــدایـا، بد کردم»